Sunday, January 6, 2008

वंदे मातरम् |

वंदे मातरम् |
सुजलां सुफलां मलयज शितलाम् |
शस्य-श्यामलां मातरम् ||

वंदे मातरम् |

शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनीम् |
फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनिम् |
सुहासिनी सुमधुर भाषिणी |
सुखदाम् वरदाम् मातरम् ||

वंदे मातरम् |

No comments: