Sunday, January 6, 2008

देवी स्तुति

नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी |

No comments: